OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Wersja z marzec 2017r

 

JEŚLI CHCESZ ZAKUPIĆ LICENCJĘ TYPU “IN-STORE”, MOŻESZ POMINĄĆ ZAMIESZCZONY PONIŻEJ ARTYKUŁ 2.2, KTÓRY DOTYCZY LICENCJI TYPU „KATALOG”.

JEŚLI CHCESZ ZAKUPIĆ LICENCJĘ TYPU”KATALOG”, MOŻESZ POMINĄĆ ZAMIESZCZONY PONIŻEJ ARTYKUŁ 2.1, KTÓRY DOTYCZY LICENCJI TYPU “IN-STORE” I PRZEJŚĆ DO ARTYKUŁU 2.2

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ARTYKUŁY 1, 2.3, 3, 4, 5, 6 i 7 NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH.

 

1. Cel

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Warunki Ogólne„) regulują zasady i określają warunki, zgodnie z którym Klient Jamendo SA (zwany dalej « Client » lub «  Ty [Użytkownik] » lub «  Twój/Twojego ») z siedzibą przy 76 avenue de la Liberté, L-1930 Luksemburg (miasto), Luksemburg, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B104301 a w organach podatkowych pod numerem VAT: LU22234927 (zwanej dalej « Jamendo »), korzysta ze świadczonych przez Jamendo Licensing usług licencyjnych (zwanych dalej « Usługa » lub «  Usługi ») i za pośrednictwem których Klient, poprzez zakup różnych licencji, otrzymuje prawo do korzystania z utworów muzycznych lub jakichkolwiek innych treści dźwiękowych i podobnych materiałów (teksty, okładki albumów, itp.) (zwanych dalej « Utwory » lub « Utwory Muzyczne ») udostępnianych przez członków społeczności Jamendo (zwanych dalej « Twórcy ») i dostępnych w katalogu (Jamendo Licensing Catalog). Kupując licencję, za pośrednictwem naszych Usług i wraz z akceptacją niniejszych Warunków Ogólnych, w chwili zakupu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie ich wszystkich postanowień. Niniejsze Warunki Ogólne i Szczególne Warunki Licencyjne Jamendo w momencie zakupu licencji (zwane dalej „Warunki Szczególne„), są traktowane jako niepodzielna całość, zwana dalej „Umową„.

Jeśli Użytkownik przystępuje do niniejszej Umowy w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu określonego w Koncie Klienta, gwarantuje i oświadcza tym samym, że posiada pełne uprawnienia do zobowiązania pracodawcy lub takiego podmiotu. Jeżeli Użytkownik nie posiada takiego uprawnienia lub nie zgadza się z zapisem niniejszej Umowy, powinien odrzuć Umowę i nie kupować żadnych produktów ani usług na Jamendo Licensing.

2. Zakres licencji

Wszystkie prawa do Utworów, w tym lecz nie wyłącznie, wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne oraz inne prawa własności intelektualnej, których nie udzielono wyraźnie w ramach niniejszych Warunków Ogólnych, zachowuje Jamendo lub Twórca (podmiot praw autorskich).

2.1 Udzielenie licencji w ramach Jamendo Licensing „In-Store” Program

(1) Kupując licencję na muzykę w tle [podkład muzyczny] w oparciu o In-Store Licensing, Jamendo udziela niniejszym Użytkownikowi licencji niewyłącznej, niezbywalnej i nie mogącej podlegać dalszemu licencjonowaniu- w stosownych przypadkach, ograniczonej w czasie do okresu wskazanego w Warunkach Szczególnych i umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z wyselekcjonowanej playlisty Utworów Muzycznych (“Music Works Selection”), dostępnej w osobistej przestrzeni klienta na stronie https://licensing.jamendo.com/en/my-account/in-store-licensing – (zwanej dalej „Wybrane Utwory Muzyczne„) jako tło muzyczne do wykorzystania w miejscu publicznym.

Niniejsza licencja upoważnia ponadto [Użytkownika] do odtworzenia Wybranych Utworów Muzycznych na jakichkolwiek nośnikach analogowych lub cyfrowych w celu nadawania Wybranych Utworów Muzycznych w miejscu publicznym.

(2) O ile nie określono inaczej w Warunkach Szczególnych, licencje „In-Store” udzielane są na początkowy okres dwunastu (12) miesięcy (abonament roczny) i, z wyjątkiem chainstores (tj. sieci co najmniej pięciu zasobów-“sklepów”), są przedłużane automatycznie po wygaśnięciu licencji, na taki sam okres czasu – o czym Jamendo powiadamia Klienta (Użytkownika) pisemnie. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę licencyjną i zapobiec jej automatycznemu odnowieniu, wysyłając list polecony lub e-mail (na adres: talk-to-us@jamendo.com) co najmniej na miesiąc (1) przed wygaśnięciem licencji.

Jamendo zastrzega sobie prawo do zastosowania nowej Opłaty (zdefiniowanej poniżej) na odnowienie licencji odpowiadającej powszechnie obowiązującym opłatom w tym czasie. W takim przypadku, Klient (Użytkownik) zostanie powiadomiony o podwyższeniu lub obniżeniu obowiązujących opłat przed wygaśnięciem licencji. Jamendo zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Konta Klienta i do Wybranych Utworów Muzycznych, wchodząych w skład licencji „In-Store”, w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty na odnowiopną licencję. W takim przypadku, Jamendo obciąży Klienta odsetkami za zwłokę, przy stawce procentowej 1% miesięcznie od pozostałej do zapłacenia kwoty Opłaty.

(3) Po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Jamendo, Użytkownik będzie miał dostęp do:

– dedykowanej strony internetowej strumieniowego odtwarzania plików w przestrzeni klienta Client’ space, pozwalającej na odtworzenie on-line Wybranych Utworów Muzycznych w In- Store;

– dedykowanej strony pobierania plików w swojej przestrzeni Client’ space pozwalającej na pobranie pliku Wybranych Utworów Muzycznych w formacie MP3; jak wspomniano powyżej, licencja In-Store upoważnia do odtworzenia Wybranych Utworów Muzycznych na nośnikach analogowych lub cyfrowych w celu transmisji wybranej muzyki w miejscu publicznym;

– dedykowanej aplikacji mobilnej Jamendo In-Store (iOS, Android, Windows), a także kodów dostępu umożliwiających zalogowanie do aplikacji.

(4) Po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Jamendo, Użytkownik otrzyma możliwość wydrukowania certyfikatu ze Szczególnymi Warunkami licencji z pulpitu Konta Klienta (identyfikacja Klienta, okres licencji, określenie miejsc, w których można korzystać z dostępu do Utworów, itp.)

(5) Wybrane Utwory Muzyczne w In-Store będą poddawane aktualizacji przez Jamendo co miesiąc, bez powiadomienia o dodaniu nowych Utworów lub usunięciu Utworów, które przestały należeć do oferty licencyjnej Jamendo In-Store. Użytkownik zgadza się na aktualizację i zobowiązuje się, co najmniej raz na sześć miesięcy, aktualizować wszystkie kopie Wybranych Utworów Muzycznych, będących w jego posiadaniu.
2.2 Udzielenie licencji ‘’Katalog”” w ramach Jamendo Licensing „Catalog” Program

 

2.2.1 Ogólne warunki licencji w ramach Jamendo Licensing „Catalog”

(1) Wraz z zakupem licencji na synchronizację muzyki, Jamendo udziela Użytkownikowi ogólnoświatowej, bezterminowej, niewyłącznej, zbywalnej pod pewnymi warunkami i nie podlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji, na użytkowanie i odtwarzanie Utworu jako części zsynchronizowanej w ramach Projektu (zdefiniowanego poniżej) dla zastosowań wymienionych poniżej oraz w zależności od rodzaju zakupionej licencji (w tym praw nadawania i rozpowszechniania Projektu zawierającego Utwór, które w mniejszym lub większym stopniu zależne będą od wyboru licencji typu Catalog: Indywidualna /Standard /Poszerzona lub Kompleksowa.)

(2) Użytkownik może przenieść swoje prawa do ukończonych Utworów na osoby trzecie (filmy, prezentacje, itp.), czyli prawa do Projektu zawierającego Utwory Muzyczne (w tym, lecz bez ograniczenia, na rzecz swoich klientów , licencjobiorców lub nadawców) w celu odtwarzania i transmisji w zakresie niżej określonych dopuszczalnych zastosowań, pod warunkiem, że osoby trzecie nie zachowają żadnych dalszych praw do korzystania z Utworu Muzycznego i nie będą miały prawa wyodrębnić go z wykonanej pracy, która została im udostępniona przez Użytkownika.

(3) Projekt (zwany dalej „Projekt„) definiuje się jako pojedynczy utwór dźwiękowy, multimedialny lub audiowizualny. Na przykład w odniesieniu do utworu dźwiękowego, takiego jak podcast, Projekt odpowiada jednemu odcinkowi podcastu (nie całej serii odcinków podcastu); na przykład w odniesieniu do utworu audiowizualnego, Projekt jest ostatecznym montażem (final cut) pojedynczego filmu.

2.2.1.1. Zastosowania dozwolone w ramach licencji indywidualnej

Jako osoba fizyczna, Użytkownik może zakupić licencję indywidualną (do osobistego użytku i tylko we własnym imieniu). Dopuszczalne zastosowania Utworu w ramach licencji indywidualnej rozumie się jako:

(1) zmiany lub przystosowanie Utworu, w celu wykorzystania dozwolonego niniejszą umową, pod warunkiem, że Użytkownik nie zmieni Utworu z uszczerbkiem dla niezbywalnych praw osobistych Twórcy;

(2) wykorzystanie i powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu jako podkładu muzycznego (tła) do osobistych stron internetowych lub prywatnych blogów. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że synchronizacja Utworu pozwala jedynie na wywieranie (pasywnych) wrażeń dźwiękowych w tle, u końcowych użytkowników internetowych;

(3) wykorzystanie i powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu wykorzystanego w prywatnych filmach wideo lub innych treści audiowizualnych czy dźwiękowych, stworzonych dla użytku prywatnego i wyłącznie we własnym imieniu oraz transmisja Projektu zawierającego Utwór online w Internecie (na platformach wideo takich jak YouTube, Twitch, Facebook, w formie podcastów, filmów rodzinnych). Osobom fizycznym posiadającym licencję indywidualną zabrania się monetyzacji Projektu zawierającego Utwór na jakiejkolwiek platformie. Utwór musi być wykorzystany przez Klienta w formie zsynchronizowanej z innymi treściami zawartymi w filmie lub ścieżce dźwiękowej. Z wyjątkiem przenaczenia w celu nadawania muzyki w tle w grach wideo, transmitowanych na żywo na platformie Twitch lub innej podobnej platformie, transmisja Utworu, który nie jest zsynchronizowany, jest zabroniona.

 

2.2.1.2. Zastosowania dozwolone w ramach licencji Standard

 

Dopuszczalne zastosowania w ramach licencji standard to:

(1) zmiany lub przystosowanie Utworu, w celu wykorzystania dozwolonego niniejszą umową, pod warunkiem, że Użytkownik nie zmieni Utworu z uszczerbkiem dla niezbywalnych praw osobistych Twórcy;

(2) wykorzystanie i powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu jako tła muzycznego dla profesjonalnych i komercyjnych stron internetowych. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że synchronizacja Utworu pozwala jedynie na wywieranie (pasywnych) wrażeń dźwiękowych w tle, u końcowych użytkowników internetowych;

(3) Wykorzystanie i powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu wykorzystanego na potrzeby profesjonalnych, firmowych i komercyjnych filmów, reklam internetowych i treści dźwiękowych, oraz transmisji Projektu zawierającego Utwór w Internecie, bezpłatnie lub za opłatą (np. nie-monetyzowane i monetyzowane filmy, podcasty, internetowe talk show, itp.; jednakże transmisja Projektu za pośrednictwem wszelkiego rodzaju usług opartych na transmisji filmów bezpłatnych lub za opłatą abonamentową typu „wideo na żądanie”, jest wyłączona z licencji standard). Utwór musi być wykorzystany przez Klienta w formie zsynchronizowanej z innymi treściami filmowymi lub dźwiękowymi. Nadawanie [treści] Projektu zawierającego Utwór przez stacje radiowe transmitujące poprzez sieć kablową, satelitarną i na falach radiowych, między innymi, nie jest przewidziane w licencji standard;

(4) wykorzystanie i powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu w systemach zawieszania połączenia z muzyką w tle (Music-on-Hold) dla telefonów lub automatycznych sekretarek w tylko jednym biurze lub w tylko jednym miejscu. W celu uniknięcia wątpliwości, licencja standard nie obejmuje usług Music-on-hold w telefonie lub automatycznej sekretarce, zawartych w pakiecie usług firmowych, oferowanych na przykład przez sprzedawcę sieciowego lub dystrybutora;

(5) Nadawanie [treści] Projektu zawierającego Utwór wewnętrznie, w obrębie firmy (na przykład poprzez Intranet, na spotkaniach wewnętrznych, w materiałach szkoleniowych).

2.2.1.3. Dozwolone zastosowania licencyjne w ramach licencji poszerzonej

 

Licencja poszerona obejmuje wszystkie zastosowania dopuszczone na warunkach licencji standard, a ponadto upoważnia do następujących czynności:

(1) Nadawanie [treści] Projektu zawierającego Utwór w stacjach radia FM (poprzez sieć kablową, satelitarną i na falach radiowych), w miejscach publicznych, punktach sprzedaży, na festiwalach, targach profesjonalnych i na konferencjach (z nieograniczoną liczbą słuchaczy i / lub uczestników);

(2) Powielanie i dystrybucja Projektu zawierającego Utwór na jakichkolwiek nośnikach analogowych lub cyfrowych i dowolnych urządzeniach (w tym, ale niewyłącznie, na płytach CD, DVD, Blu Ray, w książkach i przewodnikach audio, grach wideo), w dowolnym formacie, do maksymalnie 50.000 kopii fizycznych / cyfrowych;

(3) Powielanie Utworu w celu synchronizacji z aplikacją mobilną i rozpowszechniania w nieograniczonej liczbie kopii cyfrowych, Projektu zawierającego Utwór poprzez pobieranie w/w aplikacji mobilnej przy użyciu smartfonów, urządzeń podłączonych i tabletów za pośrednictwem Sklepów aplikacji mobilnych (mobile applications stores) w tym, między innymi, Google Play Store, Apple Store, Windows Phone Store, Amazon Store i Tizen. Zsynchronizowany Projekt nie może być jednak dźwiękową aplikacją mobilną (music mobile application) umożliwiającą swoim użytkownikom słuchania i /lub pobierania muzyki. Licencja poszerona nie obejmuje korzystania z Utworu w mobilnych edytorach wideo lub podobnych aplikacjach mobilnych umożliwiających nieograniczonej liczbie użytkowników końcowych stworzenia nieograniczonej liczby Projektów wideo zawierających Utwór;

(4) Powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu w dowolnym oprogramowaniu lub komputerze / konsoli do gier wideo i dystrybucja – maksymalnie 50.000 kopii fizycznych/ cyfrowych – Projektu zawierającego Utwór za pośrednictwem wszelkich nośników fizycznych, poprzez pobranie, streaming i sklepy z aplikacjami dostępne na komuterach / konsolach do gier wideo, w tym, między innymi, Apple Store, Windows Store, Steam, GOG, XBLA, Play Station Store, Origin, Uplay, itp.

(5) Wykorzystanie i powielanie Utworu w celu synchronizacji Utworu z jakimikolwiek treściami audiowizualnymi lub dźwiękowymi (w tym w filmach fabularnych, dokumentalnych, wideo, reklamach) oraz nadawanie treści Projektu zawierającego Utwór w kinach dla maksymalnie 100.000 widzów i w telewizji dla maksymalnie 1.000.000 telewidzów (niezależnie od sposobu nadawania, w tym telewizji kablowej, satelitarnej, IP TV), treści telewizyjnych w telewizji na życzenie (pay per view) lub przez bezpłatne kanały TV, przy czym przyjmuje się, że Utwór musi być wykorzystany w postaci zsynchronizowanej z treściami audiowizualnymi lub dźwiękowymi (nadawanie Utworu niezsynchronizowanego jest zabronione).

2.2.1.4. Dozwolone zastosowania w ramach licencji kompleksowej

Licencja kompleksowa obejmuje wszystkie zastosowania dopuszczone na warunkach licencji standard i poszerzonej a ponadto upoważnia do następujących czynności:

(1) Powielanie i dystrybucja na jakichkolwiek nośnikach analogowych lub cyfrowych i dowolnych urządzeniach (w tym, ale niewyłącznie, na płytach CD, DVD, Blu Ray, w książkach i przewodnikach audio i w grach wideo), w dowolnym formacie i nieograniczonej ilości kopii fizycznych / cyfrowych;

(2) Nadawanie treści Projektu zawierającego Utwór w kinach i w telewizji (niezależnie od sposobu nadawania, w tym telewizji kablowej, satelitarnej, IP TV), treści telewizyjnych na bezpłatnych kanałach i w systemie usług ‘Wideo na żądanie’.

 

2.2.2 Pakiety katalogu [Catalog]

Poza możliwością nabywania pojedynczych licencji, Jamendo oferuje Klientowi możliwość zakupu różnych opisanych poniżej pakietów.

2.2.2.1 Pakiety licencyjne

Pakiety licencyjne (zwane również “Track Packs” na stronie Jamendo) są dostępne na stronie internetowej Jamendo, w następujących wariantach: 3, 5 lub 10 licencji. Dostosowany do potrzeb klienta, niestandardowy Pakiet licencji zawierający określoną liczbę licencji można również zamówić, kontaktując się z zespołem Jamendo, jak podano na stronie internetowej Jamendo. Ponadto, można zamówić kilka Pakietów w tym samym czasie, kontaktując się z zespołem Jamendo.

Pakiet licencji podlega zasadom określonej, odpowiadającej mu Licencji, tak jak przewidziano w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Po zakupie, licencje zawarte w pakietach ukazują się na Koncie Klienta.

Ważność każdego z Pakietów Licenccyjnych wygasa po 12 miesiącach od daty nabycia. Wraz z wygaśnięciem ważności Pakietu, kończy się dostęp do naszych Usług, a Pakiet nie podlega zwrotowi.

2.2.2.2 Roczny nieograniczony dostęp do katalogu (Abonament na nieograniczony dostęp)

(1) W ramach Programu „Catalog”, Użytkownik ma możliwość skorzystania z naszego abonamentu na nieograniczony dostęp, który pozwoli mu -w ramach licencji “Catalog” opisanej w Warunkach Szczególnych- wykorzystać nieograniczoną liczbę Utworów w nieograniczonej liczbie Projektów. Użytkownik musi jednak powiązać każdy licencjonowany Utwór z jednym Projektem.

(2) Abonament na nieograniczony dostęp opisany na stronie Jamendo może znacznie się różnić pod względem obowiązujących opłat i warunków płatności.

(3) Abonament na nieograniczony dostęp jest ważny (1) rok i jest automatycznie przedłużany na taki sam okres czasu. Użytkownik może wypowiedzieć abonament i zapobiec jego automatycznemu odnowieniu, wysyłając list polecony lub e-mail (na adres: (salesteam@jamendo.com) co najmniej na miesiąc (1) przed wygaśnięciem. Jamendo zastrzega sobie prawo do zastosowania nowej Opłaty (zdefiniowanej poniżej) na odnowienie Abonamentu, odpowiadającej powszechnie obowiązującym w tym czasie opłatom. W takim przypadku, Klient (Użytkownik) zostanie powiadomiony o podwyższeniu lub obniżeniu obowiązujących opłat przed wygaśnięciem Abonamentu. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, (1) rok obowiązywania Abonamentu na nieograniczony dostęp nie ma nic wspólnego z czasem obowiązywania wybranej licencji katalogu (Catalog license), jak określono w artykule 2.2.1.(1).
2.3 Użytek zabroniony

 

Następujące zastosowania są zakazane na mocy niniejszej Umowy:

(1) Każde bezpośrednie korzystanie z Utworu, w szczególności poprzez bezpośrednie pobranie pliku Utworu, streaming, jako część kompilacji, poprzez dystrybucję płyt CD, DVD, szafy grającej (jukebox), lub jakiegokolwiek innego produktu dźwiękowego (audio) zawierającego Utwór, który nie jest zsynchronizowany lub nie występuje w połączeniu z inną treścią dźwiękową lub audiowizualną.

(2) Wszelkie korzystanie z Utworu w sposób nieuczciwy, niezgodny z prawem, zniesławiający, oszczerczy, obraźliwy, dyskryminujący lub w sposób, który promuje, nakłania lub zachęca do naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw osobistych Autorów/Twórców, lub w jakikolwiek inny sposób kompromituje dobre imię Jamendo.

 

3. Warunki płatności – Podatki – Prawo Klienta do odstąpienia (od umowy)

(1) W związku z udzieloną licencją i Usługą świadczoną w ramach niniejszej Umowy, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty ( „Opłata„) powiększonej o obowiązującą stawkę VAT (obowiązującą w dniu zakupu) na podstawie typu programu oferowanego za pośrednictwem świadczonych Usług, świadomie wybranego w momencie zakupu.

Klient otrzymuje możliwość wyboru dwóch metod uiszczenia Opłaty.

 

– Płatność online za pośrednictwem strony internetowej Jamendo

 

(a) licencja katalogowa (“Catalog license”):

Klient może uiścić opłatę w Internecie za pomocą karty kredytowej lub za pośrednictwem swojego konta Pay-pal. Faktura z tytułu dokonanej Opłaty – oraz dostęp do Konta Klienta i do odpowiadających opłacie Utworu (-ów) Muzycznego(-ych) -zostanie wygenerowana w chwili zakupu online i przekazana Klientowi. W przypadku automatycznego przedłużenia przewidzianego w Umowie, Klient otrzyma powiadomienie z informacją, że jego karta kredytowa została obciążona w chwili uzyskania powiadomienia o odnowieniu licencji.

(b) licencja In-Store (“In-Store ”):

Klient może uiścić opłatę w Internecie za pomocą karty kredytowej. Faktura z tytułu dokonanej Opłaty oraz dostęp do Konta Klienta i do odpowiedniego wyboru muzyki (“Music Works Selection”), zostaną wygenerowane w chwili zakupu online i przekazane Klientowi. W przypadku automatycznego przedłużenia przewidzianego w Umowie, Klient otrzyma powiadomienie z informacją, że jego karta kredytowa została obciążona w chwili uzyskania powiadomienia o odnowieniu licencji.

 

– Płatność Offline

 

Klient może również wnieść Opłatę offline, międzynarodowym przelewem bankowym, przy czym przyjmuje się, że w takim przypadku Jamendo zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkową opłatą bankową i kosztami administracyjnymi (w wysokości stawki zryczałtowanej 10,00 EUR/ USD /GBP). Zakup podlega zatwierdzeniu w drodze zawiadomienia przesłanego przez Jamendo, po otrzymaniu kwoty Opłaty na rachunku Jamendo. Fakturę odpowiadającą zakupowi, jak również dostęp do Konta Klienta i Utworu (-ów) sporządza się w chwili zatwierdzenia zakupu online. Jeśli Jamendo nie otrzyma Opłaty w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Po zatwierdzeniu zakupu przez Jamendo, zamówienie jest uważane za ostateczne i nie podlega zwrotowi.

(2) Użytkownik zobowiązuje się zapłacić za wszystkie Usługi, które zakupuje za pośrednictwem Jamendo, zaś Jamendo może obciążyć konto Użytkownika płatnością za wszystkie zakupione Usługi, jak również za wszelkie dodatkowe kwoty (w tym wszystkie podatki i odsetki za zwłokę, jeśli zaistnieją) poniesione przez lub odnoszące się do Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich opłat i uiszczczenia jakiejkolwiek Opłaty na rzecz Jamendo za pośrednictwem ważnej metody płatności. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich faktur w formie elektronicznej, w tym e-mailem. Łączna cena obejmuje cenę Usług oraz stosownego podatku VAT (obowiązującego w dniu zakupu).

(3) Prawo do odstąpienia od umowy (przy zakupie na odległość): Jako konsument, który zakupił na odległość (czyli w trybie online lub przez telefon), ma prawo do anulowania zakupu w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia bez podania przyczyny. Aby anulować zakup, Użytkownik musi poinformować Jamendo o swojej decyzji. W celu natychmiastowego uwzględnienia decyzji, Jamendo zaleca skorzystanie z zakładki ‘Kontakt’ („Contact Us”) (salesteam@jamendo.com) lub z komunikatora internetowego (instant messaging program) w celu anulowania zakupu. Użytkownik ma również możliwość poinformowania Jamendo za pomocą poniżej zamieszczonego formularza wycofania zamówienia lub też za pośrednictwem innego jasnego oświadczenia anulowania. W celu zapewnienia zachowania obowiązującego terminu anulacji, należy przesłać zawiadomienie o anulowaniu zakupu przed upływem 14-dniowego okresu.

Skutki anulacji: w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o anulacji zamówienia, Jamendo zwróci Ci koszta zamówienia. Jamendo użyje tej samej metody płatności, której użyłeś przy transakcji wpłaty więc nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów.

Wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy: Użytkownik nie może jednak zrezygnować z dokonanego zakupu jako konsument, w ciągu w/w okresu 14 dni na dostarczenie treści cyfrowych, jeśli pobieranie (treści) rozpoczęło się po zamówieniu Użytkownika, na jego prośbę i za jego zgodą, że w ten sposób straci prawo do odstąpienia od umowy.

Wzorcowy formularz anulacji zamówienia:

– Adresat: Jamendo SA, 76 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

– Niniejszym informuję Państwa o mojej decyzji odstąpienia od umowy dotyczącej następującego zamówienia: (wstawić znak/refrencje zakupu, rodzaj zakupionej licencji, itp.)

– Data zamówienia / Data otrzymania

– Nazwisko Konsumenta

– Adres Konsumenta

– Data

Jamendo zastrzega sobie prawo do realizacji zakupu i zmiany ceny Usług Jamendo w dowolnym czasie. Jamendo nie udziela żadnych zniżek ani rekompensat w przypadku obniżki ceny lub oferty promocyjnej po zakończeniu procesu zakupu.

(4) Opóźnienie w płatności faktury może skutkować obciążeniem dodatkową opłatą w wysokości jednego procenta (1%) miesięcznie do czasu otrzymania zapłaty. Jamendo zastrzega sobie również prawo do zamknięcia Konta Klienta i wypowiedzenia Umowy.

(5) Klient zgadza się ponosić odpowiedzialność i uiścić wszelkie opłaty bankowe lub podobne koszta, podatki od sprzedaży, podatek od wartości dodanej oraz podatki pobierane u źródła, nałożone przez jakąkolwiek jurysdykcję za korzystanie z Utworów lub za niniejsze udzielenie licencji.

 

4. Oświadczenia Klienta i zobowiązania odszkodowawcze

(1) Korzystanie z Usług licencyjnych Jamendo wymaga wcześniejszej rejestracji i podania Jamendo kilku informacji. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Jamendo prawidłowych i wyczerpujących informacji i do uaktualniania ich. Identyfikatory (poświadczenia) Logowania mogą udzielić Użytkownikowi dostępu do niektórych usług zastrzeżonych dla Klientów Jamendo. Identyfikatory Logowania mają charakter ściśle osobisty, i w żadnym wypadku nie mogą być przekazywane lub udostępniane osobom trzecim. Użytkownik zabezpieczy Jamendo, i zwolni z odpowiedzialności przed skutkami wszelkiego bezprawnego użycia jego poświadczeń Logowania, niekoniecznie nieuczciwego, spowodowanego bezpośrednio działaniem lub zaniechaniem ze strony Użytkownika lub osoby trzeciej.

(2) Użytkownik zgadza się bronić interesów, zwolnić z odpowiedzialności, i uchronić Jamendo od jakichkolwiek roszczeń, kosztów, powództw, wydatków i odpowiedzialności wynikłej z naruszenia popełnionego przez Użytkownika lub osoby działającej w jego imieniu, jakiegokolwiek z Warunków niniejszej Umowy.

(3) W odniesieniu do każdego wykorzystania Utworu należy wskazać autorstwo Twórcy w następujący sposób: „Imię i Nazwisko Twórcy – Tytuł Utworu – “Udostępniony przez Jamendo”, chyba, że ograniczenia techniczne nie pozwalają wskazać autorstwa. W każdym przypadku, Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby przynajmniej zamieścić wzmiankę “Udostępniony przez Jamendo”.

(4) W przypadku zakupu licencji katalogowej (Catalog license), Użytkownik zobowiązuje się przekazać Jamendo, jak tylko będzie to możliwe, kopię Projektu, w który Utwór został wkomponowany, upoważinając Jamendo do przekazania tej kopii Twórcy, wyłącznie w celach informacyjnych. Ponadto, Użytkownik upoważnia Jamendo do korzystania z kopii Projektu w celu promowania swoich Usług.

(5) W przypadku zakupu licencji katalogowej (Catalog license), Użytkownik nie może używać słowa „Jamendo” ani jakiegokolwiek innego elementu, w tym lecz nie wyłącznie, design Jamendo, kolorów, znaków towarowych, nazwy domeny lub logo w jakikolwiek sposób, który sugeruje, że Projekt pochodzi z, lub został zatwierdzony przez Jamendo. Użytkownik zapewnia również, że doświadczenie i prezentacja Użytkownika Projektu nie będą łudząco podobne do doświadczenia Użytkownika i prezentacji w jakiejkolwiek części Usług Jamendo.

(6) Użytkownik wyraża niniejszym zgodę i upoważnia Jamendo do używania jego nazwy, logo i/lub znaku towarowego w celu promowania Usług Jamendo. Użytkownik zezwala Jamendo zwłaszcza na korzystanie z tych elementów, w celach informacyjnych, biznesowych, na swojej stronie internetowej oraz we wszelkich prezentacjach, sprawozdaniach, studiach przypadków, materiałach marketingowych i w podobnej dokumentacji.
5. Oświadczenia, zobowiązania odszkodowawcze i ograniczona odpowiedzialność Jamendo

(1) Jamendo poświadcza, że Twórcy, dołączając do Platformy Jamendo Licensing i do Katalogu (Catalog) oraz akceptując umowę dystrybucyjną licencji Jamendo (Jamendo Licensing Distribution Agreement), gwarantują posiadanie wystarczających praw do Utworów, w celu przyznania Jamendo wymaganych licencji na dystrybucję Utworów na platformie Jamendo Licensing, a za pośrednictwem Jamendo, licencji udzielonej (-ych) na mocy niniejszej Umowy klientom i partnerom Jamendo.

Zgodnie z powyższym, Jamendo gwarantuje Użytkownikowi, że korzystanie z Utworu (-ów) zgodnie z niniejszą Umową oraz w formie udostępnionej przez Jamendo, nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

(2) Pod warunkiem, że Utwór (-y) jest (są) wykorzystywany (-e) przez Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową i nie naruszając niniejszej Umowy, Jamendo będzie bronić interesów i zabezpieczać Użytkownika przed wszelkimi roszczeniami, kosztami lub odpowiedzialnością, które mogą zaistnieć wskutek fałszywego oświadczenia lub naruszenia Umowy dystrybucyjnej licencji Jamendo przez Twórcę. Jednak wszelkie odszkodowania na rzecz Użytkownika, które mogą wyniknąć ze zobowiązań Jamendo wskazanych w poprzednim zdaniu, będą (i) uwarunkowane niezwłocznym powiadomieniem pisemnym Jamendo o powstałym roszczeniu, kosztach lub zobowiązaniu, w związku z czym Jamendo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub koszta, poniesione przed zgłoszeniem; ponadto Jamendo (ii) ogranicza się do przyznania odszkodowania w wysokości, którą będzie mogło uzyskać od Twórcy(-ów), którego (-ych) roszczenie dotyczy.

(3) Wszystkie Utwory udostępnione Użytkownikowi przez Jamendo w ramach niniejszej Umowy, są wybierane przez Zespoł d/s Muzyki Jamendo (Music Team) według własnego uznania, w oparciu o własne kryteria jakości dźwięku, jakości kompozycji i/lub popularności na platformie Jamendo. Utwory są udostępnione na zasadzie „tak jak jest” (“as is”) i, w odróżnieniu do wyraźnego zapisu w rozdziale 5 punkt (1), Jamendo nie udziela żadnych gwarancji na Utwory, jakiegokolwiek rodzaju, między innymi lecz nie wyłącznie, gwarancji dotyczących jakości i zbywalności Utworu (-ów) lub odpowiedniości (przydatności) Utworu (-ów) do określonego celu lub potrzeb Klienta.

(4) Jamendo nie może zagwarantować, że nie zaistnieje konieczność uiszczenia opłaty za prawa do publicznych wykonań lub jakichkolwiek innych opłat lokalnych na rzecz organizacji praw wykonawców lub podobnych organizacji zbiorowego zarządzania, zajmujących się prawami artystów-wykonawców, z powodu szczególnych ustaw lub przepisów lokalnych.

 (5) Jamendo nie gwarantuje, że Usługa będzie dostępna nieprzerwanie i bezbłędnie, ani że dostęp do Usługi będzie możliwy w każdym czasie, w szczególności w następujących sytuacjach: nieprawidłowe korzystanie z Usług z powodu nieodpowiedniego sprzętu, awarie spowodowane przez dostawcę usług internetowych lub ograniczenia przesyłowe w sieci internetowej Klienta. Jamendo może również czasowo zawiesić funkcjonowanie Usług w celu wprowadzenia ulepszeń lub wykonania prac konserwacyjnych, dokładając niemniej wszelkich starań, by powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu funkcjonowania Usług.

(6) O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie, Jamendo nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub osoby trzeciej za jakiekolwiek koszty, roszczenia lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, materialne i niematerialne, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, w tym, lecz nie wyłącznie, za utratę danych, stratę zysków lub utratę możliwości (rynkowych). Ponadto Jamendo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty, roszczenia, szkody lub straty wynikające między innymi lecz nie wyłącznie, ze zmian dokonanych przez Użytkownika w Utworze (-ach) lub odnośnie kontekstu, w którym Utwór (-y) jest (są) wykorzystywany (-e).

(7) Bez uszczerbku dla przepisów punktu 5 (2) powyżej, całkowita maksymalna odpowiedzialność Jamendo wynikająca z niniejszej Umowy, jest ograniczona do łącznej wartości tysiąca euro (1000 €).

 

6. Rozwiązanie (Umowy)

(1) W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek zobowiązania określonego poniżej, i braku naprawienia naruszenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od Jamendo pisemnego zawiadomienia o stwierdzonym naruszeniu (zawiadomienie jest ważne, jeżeli zostało przesłane e-mailem), Jamendo może według własnego uznania, skutecznie wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie, zaś wypowiedzenie obowiązuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika od Jamendo pisemnego zawiadomienia. Skorzystanie z prawa do rozwiązania umowy przez Jamendo nie narusza prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych w wyniku rozwiązania Umowy.

Po rozwiązaniu Umowy, Użytkownik zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z Utworu (-ów) i do usunięcia wszystkich kopii Utworu (-ów) będących w jego posiadaniu.

Artykuły 2.3, 4, 5 (z wyjątkiem przepisów punktu (5)), 6, 7 (z wyjątkiem przepisów punktu (4)) pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, tak jak wszystkie inne przepisy, które jeśli istnieją, z uwagi na ich zamiar, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

(2) W przypadku, o którym mowa w punkcie (1) niniejszego artykułu, stosowna Opłata za usługi Jamendo będzie w pełni należna przez Klienta i nie będzie podlegać żadnym zwrotom.

 

7. Różne

(1) Jamendo zastrzega sobie prawo do uchylenia lub zmiany warunków niniejszej Umowy i zastąpienia Utworu innym z jakiegokolwiek bądź powodu, w tym, lecz nie wyłącznie, z powodu potencjalnego lub rzeczywistego roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich. Po otrzymaniu zawiadomienia od Jamendo lub po dowiedzeniu się o takim roszczeniu, Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Utworu na własny koszt i usunąć wszystkie kopie będące w jego posiadaniu.

(2) Jamendo jest jedynym posiadaczem praw własności intelektualnej znaków towarowych, patentów, oprogramowania, logo, grafiki, fotografii i animacji zawartych w Usługach. Nie mogą one być powielane bez wyraźnej zgody Jamendo. Jamendo udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z nich, ściśle ograniczonej do dostępu, pobierania, odtwarzania na dowolnym nośniku cyfrowym i wykorzystywania ich wyłącznie do celów prywatnych i osobistych w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika i na okres jego rejestracji na platformie Jamendo w celu korzystania z Usług. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego lub logo „Jamendo”, odrębnie lub w połączeniu z innymi treściami, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Jamendo, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

(3) Umowa z Klientem ma charakter osobisty i nie może być przeniesiona na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Jamendo. Jamendo może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na jakiekolwiek jednostki dominujące lub zależne, jak również w ramach połączenia lub przejęcia przedsiębiorstwa lub jego aktywów.

(4) Niniejsze Warunki Ogólne mogą podlegać okresowej aktualizacji i zmianom. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzić je na stronie Jamendo.

(5) W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, Strony uzgadniają, że pozostałe postanowienia Umowy pozostają ważne i że umowa pozostanie w pełnej mocy.

(6) Niniejsza Umowa podlega prawu Luksemburga, bez względu na postanowienia prawa kolizyjnego, i zgodnie z nim będzie interpretowana. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub odnoszące się do jej interpretacji, wykonania lub naruszenia, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy miasta Luksemburga (Luxembourg City).

(7) Niniejsza Umowa i wszystkie związane z nią dokumenty, zostały pierwotnie sporządzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa może być jednak dostępna w tłumaczeniu na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między różnymi wersjami językowymi, wersja angielska jest rozstrzygająca (uznana za obowiązującą).

KOD PROMOCYJNY

Fidel PL
źródło: https://licensing.jamendo.com/pl/static/terms