Licencje Creative Commons


Creative Commons – amerykańska organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a dzieleniem się twórczością z innymi.
Głównym celem organizacji jest wspieranie rozwoju i wykorzystania otwartych licencji prawnoautorskich, zapewniających bardziej elastyczne i liberalne zasady niż restrykcyjne, domyślne reguły prawa autorskiego. Używając hasła „pewne prawa zastrzeżone” (ang. some rights reserved) w opozycji do „wszelkie prawa zastrzeżone” (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł.

Zbiór licencji Creative Commons pozwala licencjodawcom z nich korzystającym udzielić zawczasu licencjobiorcom określonych praw do korzystania z licencjonowanego utworu. Utwory na licencjach Creative Commons mogą więc być wykorzystywane bez konieczności uzyskania każdorazowej, indywidualnej zgody od właściciela praw autorskich.

Zakres udzielonych praw jest zależny od wybranej licencji. Jest ich sześć i różnią się szczegółowymi warunkami, na jakich licencjonowany jest utwór. Początkowo podstawowe wersje licencji były zgodne z amerykańskim systemem prawa, a jednocześnie potencjalnie niezgodne z zasadami obowiązującymi w innych krajach. By rozwiązać ten problem, Creative Commons wprowadziło mechanizm dostosowywania (ang. porting) licencji do poszczególnych jurysdykcji. Od wersji 2.5 licencji podstawowe wersje licencji Creative Commons (początkowo nazywane „Generic” a obecnie „Unported”. są zgodne z przepisami międzynarodowych porozumień dotyczących prawa autorskiego. Wersje te są następnie dostosowywane do prawodawstwa poszczególnych jurysdykcji.

Creative Commons została utworzona w 2001. Jej głównym założycielem i pierwszym przewodniczącym rady dyrektorów był Lawrence Lessig.

Z licencji Creative Commons jako narzędzia korzysta sama Wikipedia - co do zasady treść Wikipedii jest udostępniana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach.

źródło: wikipedia.org

kontakt: ( Polska ) tel: 660-66-77-03

AMBASADOR Jamendo w Polsce - Tomasz Godlewski